คลังสารสนเทศรัฐสภา

คลังสารสนเทศที่สงวนรักษาและให้บริการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้านนิติบัญญัติที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ชุมชนและกลุ่มข้อมูล


คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติมุ่งเน้นการสงวนรักษาและบริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน นิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าเอกสารชั้นต้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมืองการปกครอง กระบวนการตรากฎหมาย การทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของประเทศ

รายการข้อมูลที่ป้อนล่าสุด

ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ กรณีการถูกลงโทษทางวินัย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขานุการ ก.ร. กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ; สุธาสินี ประสานไทย (กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2565-09)
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข (สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2567)
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข (สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2567)
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
คู่มือการเป็นพี่เลี้ยง Mentorting Manual เพื่อพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขานุการ ก.ร. (สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2565-07)
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข (สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2567)