คลังสารสนเทศรัฐสภา

คลังสารสนเทศที่สงวนรักษาและให้บริการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้านนิติบัญญัติที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ชุมชนและกลุ่มข้อมูล


คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติมุ่งเน้นการสงวนรักษาและบริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน นิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าเอกสารชั้นต้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมืองการปกครอง กระบวนการตรากฎหมาย การทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของประเทศ

รายการข้อมูลที่ป้อนล่าสุด

ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2567-04-17)
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2567-04-11)
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2567-04-11)
ภาพตัวอย่าง
รายการข้อมูลเปิดให้เข้าถึงได้
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนากล้า
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2567-04-11)