ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำตาลทราย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำตาลทราย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/204710.
View online Resources