ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126962.
View online Resources