ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 95 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 95 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/551061.
View online Resources