ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528880.
View online Resources