บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 5 ครั้งที่ 8/2530 (สมัยสามัญ สมัยที่สอง) วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2530 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 5 ครั้งที่ 8/2530 (สมัยสามัญ สมัยที่สอง) วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2530 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214865.
View online Resources