ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2051 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง [สายที่ 171 พิษณุโลก - ทุ่งเสลี่ยม สายที่ 833 อุบลราชธานี - หนองคาย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2051 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง [สายที่ 171 พิษณุโลก - ทุ่งเสลี่ยม สายที่ 833 อุบลราชธานี - หนองคาย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587606.
View online Resources