ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ สำหรับเรือกลลำน้ำประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร (แพกล)) และเรือลำน้ำที่มิใช่เรือกลประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร (แพลาก))

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ สำหรับเรือกลลำน้ำประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร (แพกล)) และเรือลำน้ำที่มิใช่เรือกลประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร (แพลาก)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585103.
View online Resources