แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือโซเดียมไตรฟอสเฟต ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2557 [ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 17 กรกฎาคม 2557]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือโซเดียมไตรฟอสเฟต ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2557 [ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 17 กรกฎาคม 2557]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/419161.
View online Resources