ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/169094.
View online Resources