ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 7/2560 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานระดับกลางอี พี อี (ประเทศไทย)]

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 7/2560 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานระดับกลางอี พี อี (ประเทศไทย)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532188.
View online Resources