ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม [สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม [สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418369.
View online Resources