รายงานการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ-ขายเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กรกฎาคม 2538

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ์-ขายเสียง (1995). รายงานการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ-ขายเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กรกฎาคม 2538. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/366263.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล