กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/171375.
View online Resources