รายงานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี ของคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และเยาวชน (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
รายงานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี ของคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และเยาวชน (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545957.
View online Resources