กฎ ก.พ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2498) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 ว่าด้วยตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ข้าราชการธุรการสามัญและข้าราชการธุรการวิสามัญ โดยเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1955). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2498) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 ว่าด้วยตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ข้าราชการธุรการสามัญและข้าราชการธุรการวิสามัญ โดยเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219957.
View online Resources