แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานร่างกฎหมายของนิติกรสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกศกนก เข็มตรง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานร่างกฎหมายของนิติกรสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 . Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003141.
View online Resources