รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2536

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการองค์กรการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ (1993). รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596722.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล