ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์ ตัดตอนสายส่ง 230 กิโลโวลต์ วังน้อย - สระบุรี 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยสระบุรี 5

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์ ตัดตอนสายส่ง 230 กิโลโวลต์ วังน้อย - สระบุรี 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยสระบุรี 5. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/248918.
View online Resources