ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียนขับรถ พ.ศ. 2555

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียนขับรถ พ.ศ. 2555. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326989.
View online Resources