ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 [ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 [ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/569877.
View online Resources