ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายบุญชัย วสุนธรา ที่ 1) ในคดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ 335/2542 หมายเลขแดง ที่ 2033/2543 (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 มาตรา 29 และมาตรา 48 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายบุญชัย วสุนธรา ที่ 1) ในคดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ 335/2542 หมายเลขแดง ที่ 2033/2543 (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 มาตรา 29 และมาตรา 48 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41710.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล