ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/551905.
View online Resources