ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ...[จำนวน 12 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ...[จำนวน 12 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197788.
View online Resources