รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/77993.
View online Resources