พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2105 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2033 (หนองฮี) พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2105 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2033 (หนองฮี) พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32687.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล