รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325330.
View online Resources