ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2549 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2549 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216514.
View online Resources