บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 8/2528 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2528 (ณ ตึกรัฐสภา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 8/2528 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2528 (ณ ตึกรัฐสภา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214718.
View online Resources