ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5476 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การหาการแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกที่จมอยู่ระหว่างชั้นน้ำทะเลกับผิวตะกอนทราย - วิธีวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนด้วยเครื่องวัดการหายใจแบบปิด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5476 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การหาการแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกที่จมอยู่ระหว่างชั้นน้ำทะเลกับผิวตะกอนทราย - วิธีวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนด้วยเครื่องวัดการหายใจแบบปิด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557094.
View online Resources