ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาอบายมุขและการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาอบายมุขและการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188981.
View online Resources