ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/583226.
View online Resources