ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(0). ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/443243.
View online Resources