ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3053 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (สะพานปรีดีธำรง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ตอนวัดป่าโค -บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดย เร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3053 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (สะพานปรีดีธำรง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ตอนวัดป่าโค -บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดย เร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113531.
View online Resources