ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91084.
View online Resources