ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6165 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (แก้ไขครั้งที่ 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6165 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (แก้ไขครั้งที่ 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579380.
View online Resources