พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลสามชุก ตำบลหนองผักนาก ตำบลบ้านสระ และตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลสามชุก ตำบลหนองผักนาก ตำบลบ้านสระ และตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29646.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล