พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ วิธีคัดเลือกและวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ กรมสรรพสามิตต์ ในส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2488

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1945). พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ วิธีคัดเลือกและวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ กรมสรรพสามิตต์ ในส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2488. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26684.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล