บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 257/วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2 (2017). บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 257/วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002671.
View online Resources