บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 56 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2509 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1966). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 56 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2509 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213538.
View online Resources