ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/526493.
View online Resources