กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทำให้โรงงานยาสูบสูญเสียศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทำให้โรงงานยาสูบสูญเสียศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/530958.
View online Resources