ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/481416.
View online Resources