ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001884.
View online Resources