พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4139 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (นาเหนือ) - เขาทะลุ พ.ศ. 2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4139 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (นาเหนือ) - เขาทะลุ พ.ศ. 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31553.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล