ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรของการประปานครหลวง พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรของการประปานครหลวง พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/277261.
View online Resources