ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 75/2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเพื่อการสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 75/2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเพื่อการสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592426.
View online Resources