ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/559246.
View online Resources