กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/89198.
View online Resources