ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/388227.
View online Resources